ISO 39001 – Liiklusohutuse juhtimise standard organisatsioonideleLugemisaeg 1 min

Kõik teavad kvaliteedijuhtimise standardit ISO 9001 ning keskkonnajuhtimise standardit 14001. Kas teadsite, et juba mõnda aega on olemas liiklusohutuse juhtimise standard ISO 39001?

ISO 39001 standard seab elementaarsed nõuded Liiklusohutuse juhtimissüsteemile. Riigiasutused, teeomanikud ja eraettevõtted saavad oma juhtimissüsteeme sertifitseerida. Standardi väljatöötamine oli vajalik liiklusavariide ja nende tagajärgede vähendamiseks. Standard on kooskõlas Nullvisiooni põhimõttega, mille kohaselt kõik liiklussüsteemi osalised on vastutavad. Standard täiendab ja ühildub teiste juhtimissüsteemi standarditega.

Standard aitab luua organisatsiooni liiklusohutuse juhtimissüsteemi, võimaldades kõik kontrollimehhanismid ja protsessid tuua ühe juhtimissüsteemi alla.

Miks rakendada liiklusohutuse juhtimissüsteemi ja seda sertifitseerida?

ISO 39001 on mõeldud nii avalikele kui eraorganisatsioonidele, kes on osalised liiklussüsteemis ning kellest sõltub kasvõi vähesel määral liiklusohutus. Näiteks erinevad veoteenuseid pakkuvad ettevõtted, aga ka neid teenuseid tarbivad asutused. Näiteks koolibussi teenust ostev kohalik omavalitsus peaks tõsiselt kaaluma standardi rakendamist ning nõudma seda ka koolibussi teenust pakkuvalt ettevõttelt.

Mida standard käsitleb?

Standardi sisukord on lühidalt järgmine ja paljuski analoogne teiste juhtimissüsteemi standarditega:

  1. Käsitlusala – kellele, miks?
  2. Normatiivsed viited
  3. Mõisted
  4. Organisatsioonikontekst – kuidas organisatsioonist sõltub liiklusohutus?
  5. Juhtimine – eeskuju, kohustumine, poliitika, rollid ja vastutus
  6. Planeerimine – eesmärgipärane, mõtestatud tegevus, riskianalüüs, mõõdikud ja eesmärgid
  7. Tugi – koordineerimine, ressursid, kompetents, teadlikkus, kommunikatsioon, dokumenteerimine
  8. Rakendus – planeerimine ja kontroll, valmisolek avariideks
  9. Hindamine – monitooring ja analüüs, avariide ja intsidentide uurimine, siseauditid, juhtimise ülevaatus
  10. Parendus – mittevastavused ja korrektuurid, pidev parendus

Lisa A annab rohkem juhiseid standardi rakendamiseks ning lisa B räägib standardi seostest teiste liiklusohutuse standardite ja juhistega.

Milline on süsteemi rakendamiselt saadav kasu?

Kuidas meie liiklusohutus sõltub Sinu töökohast? Kas Sinu organisatsioonis tegeldakse süstemaatiliselt liiklusohutusega ja ennetatakse võimalikke riske?

Leave a Reply