MIS on liiklusohutusAudit?

Nagu eelnevatel lehekülgedel selgitatud, sõltub liiklusohutus peamiselt kolmest osapoolest: liiklejad, liiklusvahendid ning liikluskeskkond. Liikluskeskkonna kujundamisel või kujunemisel on väga palju muutujaid. Me elame projektipõhises ühiskonnas, kus maakasutust planeeritakse kruntide kaupa ning teid ehitatakse lõikude kaupa. Iga selline otsus loob uusi konflikte, mis võivad olla välistatavad, kuid kindlasti leevendatavad.

Kaval inimene lahendab probleemi. Arukas inimene väldib seda.
Albert Einstein

Liiklusohutusaudit on sõltumatu ekspertanalüüs planeeringutele ja projektidele, mille eesmärk on välja selgitada liiklusriskid ning teha ettepanekuid nende riskide eemaldamiseks või leevendamiseks. Liiklusohutusaudit võeti esimesena kasutusele Ühendkuningriigis. Töövahendina on see levinud teistesse riikidesse ning Euroopa Komisjoni Liiklusohutuse direktiiviga on tehtud liiklusohutuse auditeerimine kohustuslikuks Üle-Euroopalisel maanteevõrgul.

Lisaks projektide auditeerimisele teostatakse ka olemasoleva keskkonna liiklusohutuse inspekteerimist (safety inspection, safety review), liiklusohutusele avalduva mõju hindamist ning liiklusavariide analüüse.

Liiklusohutusaudit ei ole normikontroll, sest normide järgmine ei taga liiklusohutust ning see on ka põhjus, miks auditit üldse vaja on.

Kuigi audit on hea mõte, on praktikas siiski mitmeid probleeme auditeerimise praktikaga Eestis:

  • Auditid on kohustuslikud ainult rahvusvahelistel maanteedel, vähene tellimuste arv ei aita edendada head praktikat;
  • Eestis toimuvad audiitorite koolitused on suures osas keskendunud seaduste tõlgendamisele, mis ei ole antud kontekstis üldse oluline!
  • Audiitoritel on liiga vähe kogemusi, segamini aetakse liiklusohud ja muud tehnilised probleemid;
  • Hangetel on kriteeriumiks madalaim hind, mistõttu audiitorid püüavad võimalikult lihtsa vaevaga läbi saada – auditeeritakse üksinda, kohapealse olukorraga tutvutakse virtuaalselt või üldse mitte, esitatakse võimalikult vähe märkusi, ei pöörata tähelepanu projektivälistele faktoritele, jne;
  • Sageli hangitakse ühe hankega liiklusohutuse auditit ning projekti tehnilist ekspertiisi samalt eksperdilt. Need on kaks täiesti erinevat ülesannet ja protsessi erineva eesmärgi ja vastutusega.
  • Auditite menetlus ja roll üldises tee ehitusprotsessis on ebamäärane.
  • Pädev asutus, milleks on Maanteeamet või kohalik omavalitsus, on ise ka reeglina projekti tellija ja progressi eest vastutaja. Huvide konflikt.
  • Esineb juhtumeid, kus audiitorile püütakse ette öelda, mida võib auditisse kirjutada. Puudub sõltumatu järelevalve, audiitori kaebevõimalus. Ei ole tagatud audiitorite sõltumatus.
  • Auditid ei ole avalikud, ei ole teada, milliseid projekte või teelõike on auditeeritud, millised on audiitori tõstatatud probleemid ning mida on otsustatud probleemide likvideerimiseks või leevendamiseks ette võtta.
  • Audiitori poolt tõstatatud riske ignoreeritakse sõltumata nende raskusastmest.

Direktiiv
Määrus
Ajalugu
Auditeerimise meetodid
Konfliktanalüüs ja riskide hindamine
Liiklusohutuse auditi tasuvus
Erinevad uuringud
Mida auditeerida?
Auditi hind
Pädev asutus