Audit

Nagu eelnevatel lehekülgedel selgitatud, sõltub liiklusohutus peamiselt kolmest osapoolest: liiklejad, liiklusvahendid ning liikluskeskkond. Liikluskeskkonna kujundamisel või kujunemisel on väga palju muutujaid. Me elame projektipõhises ühiskonnas, kus maakasutust planeeritakse kruntide kaupa ning teid ehitatakse lõikude kaupa. Iga selline otsus loob uusi konflikte, mis võivad olla välistatavad, kuid kindlasti leevendatavad.

Kaval inimene lahendab probleemi. Arukas inimene väldib seda.
Albert Einstein

Liiklusohutusaudit on sõltumatu ekspertanalüüs planeeringutele ja projektidele, mille eesmärk on välja selgitada liiklusriskid ning teha ettepanekuid nende riskide eemaldamiseks või leevendamiseks. Liiklusohutusaudit võeti esimesena kasutusele Ühendkuningriigis. Töövahendina on see levinud teistesse riikidesse ning Euroopa Komisjoni Liiklusohutuse direktiiviga on tehtud liiklusohutuse auditeerimine kohustuslikuks Üle-Euroopalisel maanteevõrgul.

Lisaks projektide auditeerimisele teostatakse ka olemasoleva keskkonna liiklusohutuse inspekteerimist (safety inspection, safety review), liiklusohutusele avalduva mõju hindamist ning liiklusavariide analüüse.

Direktiiv
Määrus
Ajalugu
Auditeerimise meetodid
Konfliktanalüüs ja riskide hindamine
Liiklusohutuse auditi tasuvus
Erinevad uuringud
Mida auditeerida?
Auditi hind
Pädev asutus