Mikromobiilsus. Allikas: joyride.city

Jalgrattaliikuvuse planeerimine

Holland on rattariik, kus jalgrattaliikuvust on teadlikult arendatud üle 50 aasta. Hollandist pärinevad ka jalgrattaliikuvuse kavandamise 5 printsiipi, mis on leitavad CROW jalgrattateede planeerimise juhendist.

Kasutame kohandatud illustratsioone viidatud lehelt.

Kõik need printsiibid kehtivad mitte ainult jalgratta kasutusele vaid mikroliikuvusele tervikuna.

Sidusus (Cohesion)

Selleks, et jalgratast saaks käsitleda võrdväärse liikuvusvahendina, peab jalgrattaga saama sõita igast punktist A punkti B. Kõikjalt kõikjale. Jalgrattateede võrgustik peab olema kõigile kättesaadav.

Sidusus on võimalus jalgratast kasutada kas iseseisvalt või sidudes seda teiste transpordiliikidega. Sageli on võrgustikus puudu ühendusi, mis välistavad ratta kasutuse. Seda nimetatakse ka teenuselõheks (service gap). Kui jalgrattureid ei ole, võib jääda planeerijatele ekslik mulje, et pole ka soovi või vajadust jalgrattamarsruudi järele. Sestap tuleb planeerijatel analüüsida ja hinnata jalgrattakasutuse potentsiaali, mitte lugeda jalgrattaid nagu autosid.

Terviklikku jalgrattateede võrku ei ehita ühe päevaga. Oluline on, et ehitatud jupid vastavad terviklikule, analüüsitud ja läbimõeldud plaanile.

• jalgratturi teepikkus olgu lühim võimalik
• minimeeri sõiduaega arvestades teguritega nagu ümbersõidud, peatumised ristumistel, foorid, järsud pöörded ja pikikalded
• Jalgratturile konstantse kiiruse tagamine (15..25km/h)
• Prioriseeri jalgratta liiklus enne motoriseeritud liiklust (eesõigus)

Ohutus (Safety)

Ohutus on printsiipidest prioriteetseim ja olulisim, sest ohtlikkus on suurim takistus jalgratta laiemal kasutuselevõtul igapäevase liikuvusvahendina. Kvaliteetse rattatee disainis on oluline nii tegelik, kui tunnetuslik ohutus.

Ohutud lahendused:
• konfliktide vähendamine ja elimineerimine jalgratturite, jalakäijate ja mootorsõidukite vahel
• segaliiklus olgu madala stressitasemega (madal kiirus ja sagedus)
• põhivõrgul eraldada jalgratturite liiklusruum nii sõiduteest kui jalgteest
• Vähendada mootorsõidukite arvu ja kiirust jalgratturite läheduses, eriti kui tegemist on jagatud ruumiga
• Eralda jalgratturid suurest ja raskest mootorsõidukite voost
• Konfliktpunktid olgu selged, et liiklejad saaksid aru riskidest ja oskaksid oma käitumist vastavalt kohandada. Nähtavus tuleb konfliktides maksimeerida.
• Jalgrattateed olgu korralikult valgustatud.
• Jalgrattateid tuleb hooldada aastaringselt.

Otsesus (Directness)

Jalgrattur kasutab liikumiseks kondimootori jõudu ja kulutab energiat. Et jalgrattasõit oleks konkurentsivõimeline, tuleb marsruut kavandada võimalikult otse.

Kui kasutatakse erinevaid lahendusi, nagu eraldi jalgrattateed, jalgrattarajad või jagatud ruum, siis peab siirdumine ühest keskkonnast teise olema arusaadav, lihtne, loogiline ja ohutu. Ei kusagilt algavad ja ei kusagill lõppevad rattateede lõigud ei ühenda sihtkohti.

Atraktiivsus

Jalgrattaga sõitmine peab olema meeldiv ja vaba häiringutest, mida tekitavad mootorsõidukite heitgaasid, müra, ummikud ja ohustatus. Jalgratta marsruute tuleks kavandada eelistatult suurtest magistraalidest eemale, mitte vahetult nende äärde.

Mugavus (Comfort)

Kui autoliikluse puhul räägitakse sageli sõidumugavuse parandamisest, mis tähendab tegelikkuses siledat asfalti kiiremaks sõiduks, siis veelgi olulisem on see jalgrattasõidul. Äärekivid, foorid, ja ka lihtsalt autosid prioriseerivad liiklusreeglid töötavad vastu kestlikule jalgrattaliiklusele.

Lisaks sõidumugavusele on oluline ka jalgratta mugav parkimine. Turvaline ja samas ka mugav jalgrattaparkla kaitseb jalgratast nii vandaalide kui ilmastiku eest, samas ei nõua jalgratturilt ebamõistlikke pingutusi jalgratta tassimiseks läbi uste ja mööda treppe ning kinnitamist taksikoeravarjendi külge.

Printsiipide prioriteetsus

Sõltuvalt planeeritavast rattateest, on printsiipidel erinev tähtsus sest ka vajadused on erinevad.

Pendel-liikuvuse marsruutRekreatiivne marsruut
OhutusOhutus
OtsesusAtraktiivsus
SidususSidusus
AtraktiivsusMugavus
MugavusOtsesus

Jalgrattaliikuvuse arendamise strateegia algab nendest printsiipidest, niisiis võite selle lehekülje lisada oma_valitsuse strateegiasse.

Viited:

https://dtvcapacitybuilding.com/blog/5-design-principles-for-successful-bicycle-infrastructure/