Liiklusohutuse auditeerimise tingimuste määrus vajab muutmist (tühistamist)Lugemisaeg 5 min

Euroopa Liit võttis 2008 aastal vastu liiklusohutuse direktiivi 2008/96/EÜ, millega kohustati liikmesriike teede liiklusohutusega süsteemsemalt tegelema, seda direktiivi võib nimetada ka auditi direktiiviks. Direktiivi preambula lõige (4) ütleb, et Maanteede infrastruktuuri ohutust on võimalik mitmel viisil tõsta ja seda tuleb ära kasutada. Direktiivi inglisekeelses versioonis ei räägita ainult maanteedest, vaid teedest (road), kui üldmõistest.  Lühidalt näeb direktiiv ette teeprojektide auditeerimist ja olemasolevate teede ohutuse hindamist üleeuroopalisel teedevõrgul  (TEN-T). Teistel teedel on direktiivi nõuded soovitavad, eriti kui kasutatakse EL abivahendeid.

Direktiivi nõuete ülevõtmiseks täiendati Teeseadust (tänaseks asendunud Ehitusseadustikuga) ning anti välja määrus Liiklusohutuse auditeerimise tingimused ja nõuded auditi tegemisele.

Muidugi on vajalik kehtestada auditite läbiviimiseks mängureeglid. Eelkõige nõuab direktiiv, et liikmesriigid peavad tagama audiitorite koolituse ja pädevuse ning auditite läbiviimise. Kuid pelgalt auditeerimine ei suurenda veel liiklusohutust, kui auditi järeldusi ja ettepanekuid võib lihtsalt ignoreerida, mida kõnealune määrus soosib. Võtke heaks määruse analüüs ja ettepanekud korrigeerimiseks.

Määruse tekst Vastuolu Ettepanek
§1 (1) Liiklusohutuse auditeerimine (edaspidi auditeerimine) on tee või tee koosseisu kuuluva rajatise (edaspidi tee) ehitusprojekti projektlahenduse sõltumatu üksikasjalik süstemaatiline ja tehniline kontrollimine eri etappidel liiklusohutuse auditeerimiseks tõendatud kvalifikatsiooniga pädeva isiku (edaspidi audiitor) poolt tee kavandamisest kuni selle kasutuselevõtmiseni.

Sõnastus viitab ehitusprojektile, kuid ei räägi planeeringust. Definitsioon jätab defineerimata kõige olulisema – mida audiitor kontrollib?

Auditeerimine on auditeerimine ka siis, kui seda ei tee tõendatud kvalifikatsiooniga pädev isik, vaid lihtsalt pädev isik. Tõendatud kvalifikatsioon paraku ei tõenda alati kvalifikatsiooni ega pädevust.

Sõnastada ümber:

Liiklusohutuse auditeerimine on liikluskeskkonna liiklusriskide sõltumatu hindamine ja analüüs planeerimisel, projekteerimisel, ehitamisel ning kasutuselevõtul.

NB! Direktiivi originaaldefinitsioon:
‘road safety audit’ means an independent detailed systematic and technical safety check relating to the design characteristics of a road infrastructure project and covering all stages from planning to early operation;

§1 (2) Auditeerimine on kohustuslik Eestis asuvatel üleeuroopalisse teedevõrku kuuluvatel teedel, kui kavandatakse uue tee ehitamist või olemasoleva teedevõrgu muutmist, millega kaasneb oluline mõju liiklusvoole. Direktiiv kohustab auditeerima kõiki teelõike ja projekte tingimusteta.

Auditeerimine on nagu tee omaniku liikluskindlustus. See on odav ja tõhus.

Liiklus.Ohutus.Audit soovitab auditeerida eranditult kõiki planeeringuid ja projekte.

Et tagada vähemalt kooskõla direktiivi nõuetega tuleb sõnastust korrigeerida:

Liiklusohutuse inspekteerimine, liiklusohutusele avalduva mõju hindamine ning liiklusohutuse auditeerimine on kohustulik üleeuroopalise teedevõrgu teedel.

§ 3. Auditeerimise etapid
(1) Auditeerimine tuleb teha järgmistel tee projekteerimise ja projekti realiseerimise etappidel:
1) eelprojekt;
2) põhiprojekt;
3) vahetult enne tee liiklusele avamist;
4) pärast tee avamist liiklusele.
Loetlemata on planeeringuetapp. Ettepanek lisada planeeringu etapp ning kooskõlas rahvusvahelise praktikaga nummerdada etapid, vaata ka siia.
 §3 (2) Igas järgnevas projekteerimise etapis võib pädeva asutuse otsusel vaadata üle eelmise etapi auditid. Määruses on defineerimata “pädev asutus”. Direktiivi mõtte kohaselt ei ole eelmiste etappide auditite ülevaatamine pädeva asutuse otsustus.

 Muuta sõnastust:

Igas järgnevas etapis peab audiitor üle vaatama eelmise etapi auditi tulemuse.

§4 (1) Ajutisi liikluskorralduse muudatusi, kiirendus- või aeglustusradade lisamisi ei auditeerita, kui sellega ei kaasne teel ühel sõidurajal tipptunnil olemasoleva liiklussageduse kasvu üle 30%.  Vastuolu direktiiviga. Eemaldada.
§4 (4) Auditeerimisel määratletakse tee ohutuse probleemid, mis võivad mõjutada tee kasutajat. Auditeerimise käigus käsitletakse ainult teest tulenevaid liiklusohutuse probleeme. Millisest mõjust me räägime? Väär on käsitleda ainult neid ohte, mis tulenevad teest. Konfliktid tekivad tõmbest, mida põhjustab maakasutus. Audiitor peab hindama riske, mis tõenäoliselt tulenevad erinevate liiklejate eeldatavatest liikumissuundadest ja konfliktidest.  Mõttetu punkt, eemaldada.
§4 (5) Auditeerimisel kontrollitakse projektlahenduste vastavust liiklusohutusele kehtestatud normidele ja nõuetele. Auditeerimisel ei kaalutleta teerajatiste konstruktsiooni vastupidavusest tulenevat ohutust.

Auditeerimine ei ole normi kontroll, selle jaoks tehakse ekspertiisi. Ekspertiisi ülesanne on kontrollida projekti vastavust lähteülesandele ja kehtivatele normidele.

Liiklusohutuse auditeerimine on sõltumatu hindamine, mis ei tohi sõltuda ka normidest mitte. Normid on alati vanad, normid on rutiin, mis ei näe konteksti. See on põhjus, miks auditeerimine, kui rutiin üldse on kasutusele võetud.

 Muuta sõnastust:

Auditeerimise eesmärk ei ole kontrollida projekti vastavust normidele ja nõuetele. Audit ei hinda tee ega selle osade konstruktsioonide tugevusohutust.

§4 (6) Auditeerimisel ei käsitleta selliseid strateegilisi otsuseid, nagu tee paigutuse valik, ristmiku tüübi valik ja normidest lubatud kõrvalekalded. Selge vastuolu direktiiviga, samuti talupoja mõistusega. Planeerimisel ja eelprojekteerimisel on peamine eesmärk tee asukoha määramine. Tee paigutusest ja selle seostest piirneva maakasutusega sõltub üldine konfliktsus.  Eemaldada.
§4 (7) Auditeerimise käigus ei auditeerita muid ohutuse probleeme, mis ei ole tingitud teest, kuid audiitor peab olema nendega kursis ja peab neid arvestama liiklusohutusalaseid soovitusi tehes. Punkt kordab §4 (4), selle eesmärk on muuta auditeerimine mõttetuks.  Eemaldada.
§5 (1) Eelprojekti ja põhiprojekti auditeerimise läbiviimiseks esitab pädev asutus audiitorile auditi lähteülesande koos lähtematerjalidega. Lähteülesandes tuleb audiitorile anda auditi koostamise tähtaeg, mis arvestab eelprojekti ja põhiprojekti tähtaegasid. Rahvusvahelise tava kohaselt esitab auditeerimise lähteandmed projekteerija või objekti avamisetapil ehitaja. Auditeerimise aega ei piirata, reeglina ei võta audit aega rohkem, kui kaks nädalat. Edasine sõltub projekti kvaliteedist. Lähteandmed (Audit brief) tuleb audiitorile esitada alati. Kui lähteandmetes on puudusi, siis on audiitoril õigus nõuda täiendavaid andmeid.
§6 (4) Auditi läbiviimiseks annab pädev asutus audiitorile projekteeritava tee üksikute elementide andmete kontroll-lehed. Audiitor peab esitama pädevale asutusele täidetud kontroll-lehed koos auditi aruandega. Pole kindel, et see defineerimata pädev asutus oskab anda pädevaid kontroll-lehti audiitorile. Audit peab olema sõltumatu, seega igasugune audiitori ohjamine ei ole kooskõlas auditeerimise põhimõttega. Audiitor valib ise sobiva riskide analüüsi- ja hindamismetoodika. Ometi on ta ju pädev?
§7 (4) Projekteerijal on õigus jääda audiitori toodud probleemide suhtes eriarvamusele. Sel juhul projekti ei korrigeerita.

Absurd kuubis!!!

Muidugi on projekteerijal õigus jääda eriarvamusele ja reeglina on tal motivatsioon jääda eriarvamusele, kuna audiitoriga nõustumine tähendab projekti muutmist oma kuludega. Samas, kui projekt on ohtlik, sest tellija on nõudnud ohtlikku projekti, siis on projekteerijal õigus nõuda projekti korrektuuri eest hüvitist.

Mis on auditi eesmärk?

Muuta sõnastust:

Projekteerijal või ehitajal on õigus jääda audiitori hinnangu ja leevendusmeetmete osas eriarvamusele. Eriarvamused lahendatakse eriarvamuste protokollis ning lõpliku otsuse teeb tee omanik, kellele jääb seadusekohane vastutus.

§9 (1) Eelprojekti ja põhiprojekti etapi auditeerimine tehakse siis, kui projekt on valmis ja üle antud pädevale asutusele, kuid ehitushanget ei ole veel läbi viidud ning projektis on võimalik teha muudatusi. Selline sõnastus välistab auditeerimise projekteerimis-ehitushankes.

Muuta sõnastust:

Eelprojekti etapi auditeerimine tehakse siis, kui projekt on valmis ja maavõõrandamist ei ole alustatud. Ehitusprojekti etapi auditeerimine tehakse siis, kui projekt on valmis ja ehitamist ei ole veel alustatud ning projektis on võimalik teha muudatusi.

Teeme seadused ohutuks. Võtame vastutuse!

Leave a Reply