Auditi võimalikust tasuvusest Telliskivi tänava näitelLugemisaeg 2 min

Telliskivi tänava ohvrid annavad meile hea võimaluse analüüsida, kuivõrd oleks liiklusohutuse auditi läbiviimine võinud parandada ohutust ja vähendada ühiskondlikku kulu, ehk lühidalt rehkendada võimalikku tasuvust. Kuivõrd ühtegi auditit sellele teelõigule jätkuvalt tehtud ei ole, on kõik spekulatsioon peale reaalsete sündmuste ja kulude.

Tänaseks on meil teada investeeringu kogumaksumus. Osad numbrid pärinevad riigihangete registri aruannetest, osa informatsiooni sain teabenõude kaudu Kommunaalametist.

Kulu Ettevõte Summa, EUR Osa koguinvesteeringust, %
Tööprojekt  T-Model OÜ 34300,00 3,9
Ekspertiis  – * 0,0 0
Ehitus  Viamer Grupp OÜ 819911,13 93,8
Omanikujärelevalve TPJ Inseneribüroo OÜ 20000,00 ** 2,3
Kokku 874211,13 100,0

* Kommunaalameti teatel projektile ekspertiisi ei teostatud, kuivõrd ameti hinnangul vastas projekt normidele ja nõuetele.
** Järelevalvet teostati käsunduslepingu alusel ning konkreetse objekti järelevalve maksumust ei osanud Kommunaalamet öelda, number on hinnanguline lähtuvalt ehitusmaksumusest.

Ühtlasi on teada toimunud avariid ja kindlustuse väljamaksed Liikluskindlustusfondi statistika põhjal. Vaatame siinkohal vaid Rohu tänava ristmiku avariide statistikat.

Aasta Avariide arv aastas Summaarne kahju, EUR Keskmine kahju avarii kohta
2014  7 17031 2433
2015  8 16909 2114
Keskmiselt 7.5 16970 2273

Siin on huvitav ehk tähele panna, et kahe aasta liikluskahjud on samaväärsed projekteerimise maksumusega!

Oletame, et järgmine kapitaalremont võetakse ette 20 aasta pärast, ning siis tekib võimalus tänava lahendust korrigeerida. Selle 20 aasta liikluskahjudeks on seega 20 x 16970 = 339400 Eurot (lihtsustuse mõttes ei hakka neid diskonteerima).

Eeldades, et liiklusohutuse auditi teenus aitab projekti korrigeerida ohutumaks, saame arvutada võimaliku tasuvuse. Oletame, et ühel etapil maksab audit ca 5000 Eurot (see on auditi kulu kogu projektile). Kui auditeerida tööprojekti ning valmis liikluskeskkonda enne liiklusele avamist, siis oleks summaarne lisakulu auditile 10000 Eurot.

Konkreetse projekti puhul ilmselt audit ei teeks selliseid ettepanekuid, mis mõjutaks märkimisväärselt ehitusmaksumust kallinemise suunas. Tõenäoliselt oleks ristmikud saanud pisut teise kuju, lisatud olnuks liiklust rahustavaid meetmeid.

Auditi võimalik mõju 20 aastase arvestusperioodi puhul kolme stsenaariumi kohaselt:

Investeeringu lisakulu koos auditiga, EUR Avariikahjude eeldatav vähenemine Avariikahjude summaarne sääst, EUR Tasuvus
20000 25% 84850  4.25 korda
30000 50% 169700  5.6 korda
40000 75% 254550  6.4 korda

Kuigi selles arvutuses on palju spekulatsiooni, on see pigem konservatiivne tulemus. Siinkohal võtsime arvesse vaid ühel ristmikul toimunud avariide väljamakstud kahjud, kuid avariisid toimub regulaarselt ka sama tänavalõigu teistes konfliktides. Arvutus ei sisalda muid kahjusid, mida kindlustus ei hüvita, nagu kaotatud tööaeg, mis on kulunud asjaajamisele. Liikluskindlustus katab vaid ühe osapoole kulud, “süüdlase” kulud kompenseerib “süüdlane” ise. Isegi, kui kannatanud ei ole pöördunud arsti poole, sest nähtavaid või tuntavaid vigastusi ei ole, võivad hiljem avalduda töövõimet pärssivad probleemid.

Reaalse kasu saavutamiseks peab esmalt auditeerija olema pädev, teiseks tuleb auditi ettepanekutesse ka tõsiselt suhtuda ja leida ohutumad lahendused. Kui vaadata statistikat enne rekonstruktsiooni, võime täheldada, et rekonstruktsiooni järgselt on Rohu tänava ristmik kaks korda ohtlikum, kui enne! Kuivõrd liiklejad on ikka samad, siis on see ilmekas näide, kuidas valesti kujundatud keskkond soodustab avariide teket.

Erinevad rahvusvahelised uuringud on auditite tasuvuseks saanud ka tuhandeid kordi. Paraku projekteerimine jäigalt norme järgides ei taga veel ohutust ja see on põhjus, miks audit, kui sõltumatu riski hindamise teenus üldse kasutusele on võetud.

Tallinna ametkondade iseteadlikkus on hämmastav, ka projekti ekspertiisi tellimine oleks võinud aidata probleeme ennetada, kuid seda ei peetud vajalikuks. Hilisemad sõnavõtud ja tegevused on olnud liiklejaid süüdistavad. See ei ole kooskõlas nullvisiooni ideega vastutusahelast.

Võtame ennast kokku. Teeme projektid ohutuks. Võtame vastutuse.

Leave a Reply